O nás

Poslaním a cieľom RRA Šírava je prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu Dolný Zemplín prostredníctvom vytvárania partnerstiev.

Sme členom Miestnej akčnej skupiny Duša.

Agentúra vypracováva projektové zámery, podnikateľské a rozvojové projekty, strategické dokumenty pre rozvoj regiónu a obcí, zabezpečuje školiacu a vzdelávaciu činnosť. Prostredníctvom výstav a vydávaním propagačných materiálov propaguje región doma i v zahraničí.

Regionálne rozvojové agentúry,

Sú podľa Zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z.

subjektami územnej spolupráce, ktoré v oblasti podpory regionálneho rozvoja vykonávajú tieto činnosti:

a) zabezpečenie základných informačných služieb v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja,

b) zhromažďovanie informácií o území realizácie projektu na účel prípravy, tvorby a realizácie strategických, programových a rozvojových dokumentov,

c) podpora rozvojových aktivít na území realizácie projektu súvisiacich s podporou regionálneho rozvoja podľa § 3,

d) organizácia prezentačných podujatí, odborných seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku rozvoja regiónov,

e) vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja,

f) uľahčenie a podpora najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce,

g) príprava a realizácia projektov a rozvojových aktivít na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu,

h) plnenie iných úloh, ak to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt podľa odseku 10.